Centrum Medyczne OPIEKUN
41 266 12 13
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

Kontrakt z NFZ

 

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna to zespół działań mających na celu ułatwienie powrotu chorego do pełnej aktywności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej oraz redukcję ryzyka zdarzeń sercowo–naczyniowych.

Największą grupę pacjentów poddawanych rehabilitacji kardiologicznej stanowią chorzy z chorobą niedokrwienną serca, po przebytym zawale, po angioplastyce wieńcowej, po operacjach kardiochirurgicznych oraz pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca.

Rehabilitacja kardiologiczna jest rozpoczynana możliwie najwcześniej, bezpośrednio po stabilizacji stanu chorego, jeszcze w warunkach sali intensywnego nadzoru.

Rehabilitację kardiologiczną dzielimy na: wczesną (etap I i II) oraz późną (etap III).

 

Rehabilitacja wczesna jak i późna prowadzona jest według różnych modeli w zależności od wydolności fizycznej pacjenta i ryzyka zdarzeń niepożądanych.

Pierwszy etap rehabilitacji kardiologicznej trwa od 7 do 14 dni. Prowadzony jest zawsze w warunkach szpitalnych i trwa do momentu umożliwiającego wypisanie chorego do domu.

 

Drugi etap rehabilitacji kardiologicznej trwa ok. 5 tygodni. Ten etap rehabilitacji może być realizowany min.  w  ośrodkach dziennych  rehabilitacji kardiologicznej.

Lekarze oddziałów klinik kardiologii, kardiochirurgii i chorób wewnętrznych oraz poradni kardiologicznych i rehabilitacyjnych mogą kierować pacjentów wymagających rehabilitacji z powodu chorób układu krążenia, którzy wymagają zakresu postępowania jak w rehabilitacji stacjonarnej, nie wymagają jednak całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Wskazania dotyczą pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienna serca, pacjentów z reumatycznymi i niereumatycznymi wadami zastawek serca leczonych zachowawczo interwencyjnie lub operacyjnie. Pacjent przyjęty do ośrodka dziennego realizuje 24 osobodni rehabilitacji kardiologicznej według indywidualnego planu terapeutycznego. Po wykonaniu zajęć przewidzianych na dany dzień pacjent udaje się do domu. Ta forma rehabilitacji kardiologicznej jest szczególnie zalecana dla osób aktywnych zawodowo, rodzinnie i społecznie (istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego na czas realizacji świadczenia). Pozwala ona łączyć zaawansowaną rehabilitację kardiologiczną z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi. Preferują ją także osoby źle znoszące pobyt w szpitalu i/lub zamieszkujące w niedalekiej odległości od ośrodka, osoby o znacznej mobilności.

Trzeci etap rehabilitacji – późna rehabilitacja kardiologiczna. Powinien trwać przez całe życie i stanowić element prozdrowotnego trybu życia. Zwiększona aktywność fizyczna powinna uwzględniać upodobania i zainteresowania pacjenta. Celem rehabilitacji w tym okresie jest poprawa tolerancji wysiłku, podtrzymanie dotychczasowych efektów leczenia i rehabilitacji, zmniejszenie ryzyka nawrotów choroby. Jest prowadzona pod nadzorem lekarzy poradni rehabilitacji kardiologicznej, poradni kardiologicznej lub lekarza rodzinnego.

 

 

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną w Ośrodku Dziennym jest wystawiane przez lekarza

  1. oddziału kardiologii;
  2. oddziału kardiochirurii;
  3. oddziału chorób wewnętrznych;
  4. poradni kardiologicznej;
  5. poradni rehabilitacyjnej.

Czas trwania rehabilitacji w Ośrodku Dziennym

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi jednak nie więcej niż 24 dni zabiegowych w okresie 90 dni kalendarzowych.