Centrum Medyczne OPIEKUN
41 266 12 13
INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I ŚRODOWISKO

Nazwa jednostki organizacyjnej

            NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ,,OPIEKUN’’

                      27-400 OSTROWIEC ŚW. UL.SŁOWACKIEGO 60

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe/Dz.U.2019 poz. 1792/zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

  • uruchomieniu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące zezwolenie wydane przez PWIS w Kielcach.
  • uruchamianiu pracowni rentgenowskiej – decyzja wydana przez PWIS w Kielcach
  • zgoda na prowadzenie działalności medycznej związaną z wykonywaniem promieniowania jonizującego-decyzja wydana przez PWIS w Kielcach.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego/Dz.U. z 2005r. poz. 168 – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy 20 mSv/rok
  • ogół ludności 1 mSv/rok.

Uwaga:

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.